Privacy Policy

Waarom deze privacyverklaring?

Wij hechten veel belang aan uw privacy en wij zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals per 25 mei 2018 voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Kunst na kanker en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar:

 • deelnemers aan Kunst na kanker
 • vrienden
 • sponsoren
 • online bezoekers van onze website
 • e-mail adressen voor het ontvangen van de nieuwsbrief: en/of
 • een aangegane samenwerking.

Kunst na kanker behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verwerkt gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Kunst na kanker verzamelt persoonsgegevens bij deelname aan evenementen en activiteiten (bijvoorbeeld exposities), het abonneren op de nieuwsbrief of het aangaan van een sponsorship of samenwerking. Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie en/of om betrokkenen optimaal te kunnen begeleiden en ondersteunen. De persoonsgegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze evenementen en activiteiten.

Kunst na kanker kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens: zoals door u verstrekte voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Betalingsgegevens zoals rekeningnummers voor het overmaken, dan wel incasseren van gelden in verband met een financiële afhandeling.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Kunst na kanker gebruikt de verkregen persoonsgegevens voor onze doelstelling. Kunst na kanker kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Kunst na kanker bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kunt u hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van onze website. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Naast de verantwoordelijke autoriteiten hebben alleen externe dienstverleners die Kunst na kanker helpen bij het aanbieden van onze diensten mogelijk ook toegang tot uw gegevens. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; en/of
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Kunst na kanker neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen via Kunst na kanker (info@kunstnakanker.nl).

Waarom verzamelen wij statistieken over het gebruik van deze website?

Wij plaatsen cookies om de website te analyseren.

Wijzigingen

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen in onze privacyverklaring zullen wij aanpassen in onze privacyverklaring. Wij adviseren daarom om met regelmaat onze actuele privacyverklaring te bestuderen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de wijze waarop Kunst na kanker omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@kunstnakanker.nl .